Loading...

STATUT JEDNOSTKI

Załącznik do Uchwały Nr V/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 08/10.2019r.

Ustawa z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 z późn .zm);
Ustawa z dnia 7 wrześnie 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r. poz. 967 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. 2005r. nr 52 poz. 466);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz.1606);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny (Dz. U. z 2017r., poz.1578 z późn. zm.);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 238);
Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991e. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).

STATUT POPP ART.

NAZWA PLACÓWKI

§ 1

1. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.
2. Placówka posiada nazwę własną. Przyjmuje się nazwę w następującym brzmieniu:: „Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”, zwane dalej „Ogniskiem”
3.Siedzibą „Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” są Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11.
4.Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej prowadzi zajęcia na terenie szkół
i placówek powiatu bielskiego.
5.Ustalona nazwa jest używana przez placówkę w pełnym brzmieniu lub skrócie POPP „ART.”.
6.Placówka używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
7.Organem prowadzącym placówkę jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej
8.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

CELE I ZADANIA

§ 2

1. Działalność Ogniska skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu bielskiego, zwanych dalej „wychowankami”.
2. Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
3. Cele Ogniska obejmują:
1) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
2) doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy;
3) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;
4) kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości szczególności narodowej, etnicznej i językowej;
5) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
6) kształtowanie postaw zgodnych z zasadami współżycia społecznego;
7) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
8) umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej;
9) rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki oraz kontaktu z przyrodą w oparciu o wiedzę o ochronie środowiska.
4. Ognisko realizuje cele, o których mowa w ust. 3, w szczególności poprzez:
1) organizowanie imprez, w tym przeglądów, wystaw, konkursów, akcji, koncertów;
2) organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży w szczególności poprzez organizację zawodów, turniejów, rajdów, wycieczek, biwaków, pikników dla wychowanków oraz rodziców;
3) podejmowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
4) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych uwzględniających:
a) wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami,
b) dostosowanie treści, metod i form organizacji zajęć do możliwości psychofizycznych wychowanków,
c) otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, a także pozostającej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
d) umożliwienie i wsparcie działań w zakresie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem,
e) tworzenie systemu uzupełniających się działań wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych, socjoterapeutycznych w stosunku do młodzieży i rodziny.
5. Ognisko dba o bezpieczeństwo wychowanków oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
6. Ognisko może realizować zadania również poza swoją siedzibą.

§ 3

1. W realizacji celów i zadań, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 3 i 4 Ognisko współpracuje z rodzinami wychowanków, instytucjami kulturalnymi, szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi, w tym z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym w szczególności poprzez:
1) wspólne organizowanie imprez;
2) prowadzenie działalności na rzecz wychowanków potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej w tym: psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej;
3) organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, mających na celu wspieranie procesu wychowania i działań Ogniska na rzecz podnoszenia jakości pracy Ogniska.

ORGANY PLACÓWKI –KOMPETENCJE I WSPÓŁDZIAŁANIE

§ 4

Organami placówki są:
1) Dyrektor Ogniska;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Wychowanków.
Organy Ogniska działają zgodnie z regulaminami swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Ogniska. Każdy z organów Ogniska ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

KOMPETENCJE DYREKTORA PLACÓWKI.

§ 5

1. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Ogniska i reprezentowanie go na zewnątrz;
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne;
3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Ogniska w ramach ich kompetencji stanowiących;
4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym;
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ognisku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ogniska;
2) przyznaje nagrody oraz w razie potrzeby wymierza kary nauczycielom oraz innym pracownikom Ogniska;
3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;
4) ustala szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli i pozostałych pracowników Ogniska.
6. Dyrektor Ogniska, w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków, jeżeli został utworzony.
7. Dyrektor egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i nauczycieli postanowień Statutu;
8. Dyrektor inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.
9. Dyrektor Ogniska kształtuje twórczą atmosferę pracy, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze.
10. Dyrektor Ogniska zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Dyrektor organizuje działalność placówki, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia;
3) określa sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań;
5) dba o wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku oraz dbałości
o czystość i estetykę;
7) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki;
8) Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny,
a także z dyrektorami szkół, placówek oświatowych i kulturalnych, na
terenie których realizowane są zajęcia Ogniska;
12. Tworzy warunki do prawidłowej realizacji zadań statutowych placówki.
13. Kieruje rozwojem zawodowym nauczycieli, inspiruje doskonalenie zawodowe, stwarza możliwości awansu.
14. Kształtuje właściwą dyscyplinę pracy.
15. Rozpatruje skargi i odwołania.
5. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
6. Dyrektor placówki w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
7. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ.
§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ogniska, który działa w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ognisku.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ogniska.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego oraz na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
6.Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w placówce;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Ogniskiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Ogniska, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Ognisko
o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w placówce.
11. Nauczyciele są zobowiązaniu do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także pracowników zatrudnionych w Ognisku.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW.
§ 7

1. W placówce może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczestników zajęć.
2. Rada Rodziców jest wybierana na zebraniu rodziców wychowanków na początku roku szkolnego.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze statutem Ogniska.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) programu wychowawczo- profilaktycznego Ogniska obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska zawierającego treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców realizowanego przez nauczycieli,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;
3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez Dyrektora.
5. Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Ognisko, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
7. W celu wspierania działalności statutowej Ogniska Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
8 .Fundusze, o których mowa w ust.6 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

KOMPETENCJE SAMORZADU WYCHOWANKÓW.
§ 8

1. W Ognisku może działać Samorząd Wychowanków, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ogniska.
3. Samorząd uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ogniska, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem działalności Ogniska;
2) prawo do organizacji życia w Ognisku, umożliwiającego rozwój i zaspokajanie własnych zainteresowań;
3) prawo do redagowania i wydawania gazety Ogniska;
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Ogniska może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW.
§ 9

1. Organy Ogniska mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest Dyrektor.
3. Organy Ogniska współdziałają ze sobą na następujących zasadach:
1) doskonalenia statutowej działalności Ogniska;
2) ścisłej współpracy ze sobą;
3) wymiany informacji o podejmowanych decyzjach i planach dotyczących działania Ogniska;
4) Dyrektor i przedstawiciele innych organów są zobowiązani do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania postawione przez inne organy w ciągu 3 tygodni od otrzymania zapytania;
5) nad prawidłową współpracą organów ma pieczę Dyrektor, który zapewnia pełną wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.
4. W razie zaistnienia sporów między organami placówki głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie Ogniska. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.
5. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego Ognisko lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką o jego rozstrzygnięcie.
6. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w skład której wchodzi „rozjemca” zaakceptowany przez organy będące w sporze. Komisja po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.

WOLONTARIAT
§ 10

1. W Ognisku może działać wolontariat.
2. Cele i działania Ogniskowego wolontariatu :
1) zapoznanie wychowanków z ideą wolontariatu oraz jego propagowaniem;
2) kształtowanie postaw prospołecznych – poszanowania i zrozumienia drugiego człowieka;
3) aktywizowanie społeczności Ogniska w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy;
4) uwrażliwienie na potrzeby innych..
3 Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa obszary:
1) środowisko Ogniska,
2) środowisko poza Ogniskiem.

ORGANIZACJA PLACÓWKI
§ 11

1.W Ognisku są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
2.Nauczyciele prowadzą zajęcia nieodpłatnie na terenie szkół, placówek oświatowych
i kulturalnych powiatu bielskiego.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Ogniska jest stała forma zajęć (koło, sekcja, zespół/) ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.
4. Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa Dyrektor Ogniska w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Przyjmuje się, że;
1) tygodniowy wymiar zajęć w formach stałych wynosi 2-4 godzin dydaktycznych. Godzina zajęć wynosi 45 minut;
2) liczba wychowanków w stałej formie zajęć wynosi 12 uczestników;
3) W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora Ogniska forma stała może mieć mniejszą liczbę uczestników.

5. Zajęcia w formach stałych prowadzone są od poniedziałku do piątku, ze względów organizacyjnych mogą być prowadzone także w soboty. Zajęcia w formach okazjonalnych
i masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.
6. Godziny pracy Ogniska ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z możliwościami Ogniska i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane w ciągu roku szkolnego.
7. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Ogniska opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku
8.W arkuszu organizacji Ogniska określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki oraz ogólną liczbę godzin zajęć, ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Arkusz organizacji Ogniska zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja.
9. Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowym) powierza się zatrudnionemu
w Ognisku nauczycielowi, a godziny przeznaczone na organizację imprez zatwierdzane są corocznie w arkuszu organizacyjnym.
10. Ognisko może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący /wystawy, konkursy, przeglądy/.
11. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego Ognisko może obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielowi, na czas określony lub do odwołania ze względu na wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący lub inne czynności
i zajęcia wynikające z zadań statutowych placówki.
12. Ognisko opracowuje własne programy i plany pracy.
13. Ognisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka,
w której nie są przewidziane ferie szkolne.
1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są od 1 września do 30 czerwca w każdym roku szkolnym;
2) w czasie ferii zimowych i letnich zajęcia organizowane są według odrębnych harmonogramów dostosowanych do pracy szkół, na terenie których są realizowane;
3) nauczycielom Ogniska przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w okresie letnim, tj. od 1 lipca każdego roku;
4) urlop może być zrealizowany w innym terminie wówczas, gdy nauczyciel jest oddelegowany do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (np. obozy wędrowne, wymiany młodzieży).
16 Działalność Ogniska może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy, które określają odrębne przepisy.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI I INNI PRACOWNICY-
ZAKRES ZADAŃ
§ 12

1. W Ognisku zatrudnia się:
1) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;
2) specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi, pracowników administracji i obsługi.
2. Działalność Ogniska może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Ogniska oraz zasady określają odrębne przepisy.
4. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli ustala Dyrektor Ogniska.
5. Zakres zadań pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor Ogniska.
6 Nauczyciele prowadzą zajęcia na terenie szkół i placówek oświatowych powiatu bielskiego i są odpowiedzialni za dobrą współpracę z dyrektorami i kierownikami tych placówek.
7.Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
1) propagowanie w środowisku lokalnym oferty zajęć i rekrutacja ich uczestników;
2) prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, zachęcający dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa;
3) kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań wychowanków;
4) rozwijanie zamiłowań hobbystycznych, turystycznych i sportowych;
5) pogłębianie i rozszerzanie wiedzy własnej i wychowanków;
6) kształtowanie postaw aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu;
7) stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach;
8) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczestników zajęć;
9) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki;
10) rozwijanie własnego warsztatu pracy oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
11) rozwijanie samodyscypliny i dbanie o dobre obyczaje i kulturę bycia;
12) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków;
13) informowanie Dyrektora i innych organów o wynikach wychowawczych i osiągnięciach swoich wychowanków;
14) prawidłowe prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej;
15) prowadzenie rejestru obecności wychowanków w czasie zajęć;
16) współpraca z rodzicami wychowanków, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne;
17) aktywne uczestniczenie w organizacji imprez masowych;
18) kontrolowanie miejsca zajęć, stanu sprzętów i urządzeń, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, usuwanie ich lub zgłaszanie dyrektorowi Ogniska;
19) dbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie wychowanków podczas zajęć, zwłaszcza sportowych;
20) przestrzeganie i wdrażanie regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych salach;
21) szczególne przestrzeganie przepisów regulujących organizację i bezpieczeństwo podczas wycieczek, spacerów, biwaków i innych form rekreacji i wypoczynku;
22) promocja Ogniska w środowisku lokalnym;
23) wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez Dyrektora;
24) ponoszenie odpowiedzialności za sprzęt, materiały i pomoce naukowe w powierzonym zespole i współodpowiedzialność za pomieszczenia przeznaczone na zajęcia na terenie szkół i placówek współpracujących z Ogniskiem.
8. Do zakresu praw nauczyciela należy w szczególności:
1. decydowanie o metodzie, formie i treści programowej prowadzonych zajęć;
2. wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla wychowanków;
3. wnioskowanie o wzbogacanie lub modernizację warsztatu przedmiotowego do Dyrektora;
9. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem za:
1. poziom i wyniki pracy w swoim zespole;
2. bezpieczeństwo wychowanków;
3. stan warsztatu pracy, sprzęt i urządzenia znajdujące się w Ognisko oraz powierzone mu pomoce dydaktyczne.
10. Pracownicy obsługi i administracji wykonują pracę zgodnie ze zakresami czynności określonymi na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zadań zleconych przez Dyrektora

STANOWISKA KIEROWNICZE
§ 13

1. Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków i kompetencji określa dyrektor placówki.
2. W razie nieutworzenia stanowiska wicedyrektora, w placówce możliwe jest powierzenie funkcji zastępcy społecznego nauczycielowi zatrudnionemu w placówce.
3. Powoływania i odwoływania na stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze dokonuje dyrektor placówki spośród nauczycieli mianowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
§ 14

1. Wychowankami Ogniska mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz byli wychowankowie placówki do 24 roku życia z terenu powiatu bielskiego
2.Ognisko jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.
3.Wychowankowie biorą udział w zajęciach:
1) stałych – organizowanych przez Ognisko w okresie całego roku szkolnego;
2) okresowych – organizowanych przez Ognisko dla realizacji określonego zadania w określonym czasie;
3) okazjonalnych – organizowanych przez Ognisko doraźnie, w miarę istniejących potrzeb.
4. Placówka stwarza odpowiednie warunki pobytu uczestników zajęć, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
5. Wszyscy wychowankowie bez względu na charakter uczestnictwa obowiązani są do przestrzegania statutu oraz szczegółowych regulaminów obowiązujących w Ognisku.
wolne.

5. Każdy nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczestników w czasie zajęć i przerw, podczas imprez, uroczystości i na wycieczkach. Przeciwdziała paleniu tytoniu, narkomanii i negatywnym wpływom środowiska.
3. Każdy uczestnik zajęć zapoznany zostaje z przepisami BHP na zajęciach i w drodze na zajęcia, regulaminem wyjść i wycieczek organizowanych przez POPP oraz regulaminami pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia/
4. Podczas zajęć w terenie i w czasie wycieczek opiekunami mogą być także rodzice, nauczyciele innych szkół, lecz osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczestników jest dyrektor placówki.
5. Uczestnik zostaje objęty opieką pedagogiczną przez nauczycieli, dyrekcję placówki. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną może uzyskać z inicjatywy własnej, rodziców lub nauczycieli.
6. W razie potrzeby placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem.

ZASADY REKRUTACJI
§ 15

1.W placówce obowiązują procedury naboru i skreślenia z listy uczestników zajęć.
2. Naboru uczestników zajęć dokonują nauczyciele Ogniska poprzez: rozpowszechnianie plakatów, ulotek, bezpośrednie spotkania z uczniami na terenie szkół i placówek współpracujących z POPP „ART.” za zgodą dyrektorów tychże placówek, spotkania organizacyjne z rodzicami, dziećmi i młodzieżą, informacje na stronie internetowej POPP „ART.”
3.Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, potwierdzone pisemną zgodą/deklaracją rodzica/ opiekuna prawnego.
4. Uczestnicy zajęć mogą być wpisani do dzienników i uczestniczyć
w zajęciach na podstawie prawidłowo wypełnionej w/w deklaracji. Nabór prowadzony jest w ostatnim tygodniu sierpnia i pierwszym tygodniu września.
5. Mając na uwadze organizację pracy placówki i dobrowolność uczestnictwa w zajęciach POPP „ART.” zapisy dzieci/młodzieży na zajęcia mogą być prowadzone także w trakcie roku szkolnego.

6. Przestrzegana jest kolejność zgłoszeń /zapisy chętnych w dziennikach zajęć/.
7. Na zasady rekrutacji ma wpływ specyfika i organizacja zajęć /realizacja zajęć na terenie różnych szkół i placówek/powiatu bielskiego i związane z tym normy bezpieczeństwa.

UCZESTNICY ZAJĘĆ- PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 16

1. W Ognisku przestrzegane są prawa dziecka, a w szczególności:
1) prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie, w tym ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej; prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie;
2) prawo do prywatności i tajemnicy;
3) prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji;
4) prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych;
5) prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym;
6) prawo do informacji.
2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
1) godnie reprezentować placówkę;
2) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników placówki;
3) dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią;
4) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa;
5) dbać o ład i mienie Ogniska, własne i innych;
6) przestrzegać regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych salach.

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW DZIECKA
§ 17

1. W przypadku naruszenia praw wychowanka, rodzice wychowanka lub jego opiekunowie prawni mogą złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora.
2. Dyrektor Ogniska ma obowiązek szczegółowo rozpatrzyć sprawę i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
3. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi przez Dyrektora rodzice lub opiekunowie prawni wychowanka mają prawo przedstawienia zastrzeżeń do właściwego organu nadzorującego Ognisko.

NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC WYCHOWANKÓW
§ 18

1.Wychowanek ma prawo do wyróżnień i nagród:
1) wyróżnienie przed grupą lub ogółem wychowanków przez nauczyciela lub dyrektora;
2) dyplom, nagroda rzeczowa;
3) pisemna pochwała skierowana do wychowanka, jego rodziców, szkoły;
2. W przypadku naruszenia regulaminu uczestnictwa z zajęciach wychowankowi grożą kary nałożone przez nauczyciela lub dyrektora placówki:
1) ustne lub pisemne upomnienie;
2) ustną lub pisemną naganę;
3) poinformowanie rodziców lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka;
4) okresowe zawieszenie w zajęciach;
5) skreślenie z listy wychowanków.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku otrzymania kary za przewinienia:
1) Rozprowadzanie środków odurzających na terenie placówki lub w czasie imprez organizowanych przez placówkę;
2) Wykroczenie zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych wychowanków placówki;
3) Zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej;
4) Kradzież mienia na terenie placówki lub podczas imprez zorganizowanych przez placówkę;
5) W przypadku popełnienia występku lub przestępstwa ściganego prawem w placówce lub poza placówką.
4. Wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania kary.
5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
6. Kary stosowane wobec wychowanków nie mogą naruszać prawa do nietykalność i godności osobiste

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 19

1.Rodzice wychowanków mają prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy, koncepcji rozwoju, programu wychowawczo- profilaktycznego;
2) współpracy z placówką w zakresie realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego;
3) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat postępów i zachowania dziecka;
4) uczestniczenia w życiu społeczno- kulturalnym placówki;
5) wyrażania opinii na temat pracy placówki poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców.
2. Rodzice wychowanków zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu;
2) powiadomienia o dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach;
3) usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach;
4) powiadomienia o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
5) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem i przyjęciem dziecka do placówki.

GOSPODARKA FINANSOWA OGNISKA
§ 20

1.Ognisko prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2.Podstawą gospodarki finansowej Ogniska jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki..
3. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zapewnia środki finansowe na realizację zadań statutowych Ogniska, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jego utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Ogniska.
4.Ognisko prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21

1. Placówka ma prawo do opracowania ceremoniału.
2. Placówka może ubiegać się o nadanie jej imienia –patrona.
3. Placówka prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych..
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązujące w oświacie.
3. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna .
4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

§ 22

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności placówki.
Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.’ w Czechowicach-Dziedzicach w dn. 08.10.2019r. – Uchwała Nr V/2019/2020
Jednocześnie traci moc Statut POPP „ART.” z dn. 31.05.2005r.

Skip to content