Loading...

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej ART zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.popp-art.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej ART

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2021.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2023 – aktualizacja silnika strony do najnowszej wersji, wykonanie kopii zapasowej.

Wgranie dodatkowej wersji strony w trybie dostępności.

Data przeglądu deklaracji dostępności: 29.03.2024.

Witryna jest podzielona na dwie wersje:
1. Uproszczoną – specjalnie stworzoną w trybie zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

2. Pełną – która ze względu na charakter placówki jest bogatsza w grafiki i elementy dekoracyjne.

Obie wersje są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Opis implementacji: Opis i stopień implementacji WCAG 2.1 dla www.popp-art.eu

 

Oświadczenie sporządzono dnia 15.06.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowym popp.art@interia.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 215 32 97. Osobą do kontaktu jest Pani Wanda Gryboś-Sznel

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby placówki oświatowej

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”.

43-502 Czechowice-Dziedzice

  1. Traugutta 11

województwo śląskie

centrala telefoniczna (32) 215 32 97

fax (32) 215 32 97

e-mail: popp.art@interia.pl

Dostępność architektoniczna siedziby placówki oświatowej

-Do siedziby placówki w budynku ZSTiL / użyczenie pomieszczeń II piętro/ prowadzi wejście od ul. Traugutta 11, znajdujące się w prawym skrzydle budynku, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

-Wyróżniono początek i koniec biegów schodowych.

-Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane kolorem niebieskim.

-Do budynku można wchodzić z psem asekurującym.

 

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: www.popp-art.eu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest pan Marcin Żołdak.

Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu popp.art@interia.pl

Nr telefonu osoby do kontaktu (32) 215 32 97

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Skip to content