Loading...

O nas

Informacje o naszej placówce

Czym jesteśmy?

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 'ART' jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, organem nadzorującym pracę pedagogiczną jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej (wcześniejsza nazwa placówki) powstał w 2000 roku w wyniku połączenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Siedziba ogniska mieści się przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach, natomiast wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są na terenie szkół i placówek oświatowo - kulturalnych na terenie miejscowości powiatu bielskiego: Czechowic -Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Bronowa, Kobiernic, Bujakowa, Kóz, Szczyrku, Starej Wsi, Hecznarowic, Wilamowic, Kaniowa.

Aktualności

Wydarzenia

Sukcesy wychowanków

Programy edukacyjne

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1

Pierwsze Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach, jak wspomina Stanisława Wesołek – dyrektor placówki w latach 1971-1998, zostało utworzone 17 stycznia 1971 roku przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. Z treści notatki służbowej Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury Zamiejscowej w Tychach z 1972 roku wynika, że była jedną z czterech-obok Tychów, Katowic i Kielc eksperymentalną placówką tego typu powołaną przez Ministerstwo Oświaty. Na początku ognisko miało swoją siedzibę w Szkole Podstawowej Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach. W czasie swojej działalności w latach siedemdziesiątych dwukrotnie zmieniało lokal-na krótko przeniosło się do pomieszczeń Zawodowego Związku Kolejarzy i wreszcie do nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 8. Na początku działały w ognisku takie kółka jak: kroju i szycia, filatelistyczne, folklorystyczne, taneczne, wokalne, kabaretowe, fotograficzne, modelarskie, turystyczne, sportowe (koszykówka). W 1997 roku istniały już 32 kółka. Nowe kółka zainteresowań, które rozpoczęły działalność to: plastyczne, dwa teatry poezji, dwa zespoły wokalne, rytmika, koło fotograficzne, szachowe, pieśni i tańca, krajoznawcze, ochrony przyrody, miłośników matematyki, klub filmowy, klub dobrego wychowania oraz pięć kół rękodzieła artystycznego (dziewiarstwo, tkactwo, haft, ceramika, koronkarstwo) działające w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. Bardzo liczne były kółka turystyczne (w najlepszym okresie działało 7 grup), które co roku organizowały wycieczki turystyczne, a w czasie wakacji – Wakacyjne Obozy Wędrowne. Młodzież OPP uczestniczyła w konkursach, przeglądach, zawodach, zdobywając wiele nagród i wyróżnień na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym (np. konkurs plastyczny organizowany w Czechosłowacji czy Indiach). OPP organizowało lub współorganizowało wiele imprez o charakterze miejskim, czy rejonowym np. Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, liczne koncerty w Miejskim Domu Kultury (Dzień Seniora, Dzień Górnika, Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, Babci, Dziadka). Przygotowywano uroczystości z okazji świąt państwowych, wyjazdy do teatru, wystawy młodych artystów, rajdy górskie. Cała działalność ogniska nastawiona była na naukę i wychowanie. Młodzież rozwijała swoje zainteresowania, popołudnia spędzała pod opieką instruktorów, którzy uczyli i wychowywali przyszłych artystów i animatorów życia kulturalnego.

Do postaci, które odegrały ważną rolę w historii placówki należało szereg osób związanych z oświatą w Czechowicach-Dziedzicach pracujących na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pierwszymi inspektorami byli Jan Sokoła i Stanisław Gancarczyk, a następnie Ignacy Kania. 1 lipca 1975 roku w związku z reorganizacją władz terenowych w Czechowicach-Dziedzicach powstał Wydział Oświaty i Wychowania na czele z inspektorami: Janem Gorke i Zbigniewem Zborkiem. Od 1985r. ogniskiem kierował Zbigniew Zborek, jako inspektor naczelny oraz inspektor Teofil Wątroba, jako opiekun placówki. Warto zaznaczyć, że inspektor Zbigniew Zborek sprawował pieczę nad ogniskiem przez 16 lat i w znaczący sposób wspierał rozwój ogniska. W wyniku następnych reorganizacji nadzór nad OPP 1 przejęła delegatura w Pszczynie z dyrektorem Józefem Sosną. Po przejściu na emeryturę Stanisławy Wesołek od 1998 roku dyrektorem ogniska została Wanda Gryboś-Sznel.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 2

We wrześniu 1978 roku przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica utworzone zostało drugie ognisko – Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Jego zadaniem było zorganizowanie życia pozalekcyjnego młodzieży w największym kompleksie szkolnym w mieście. Dyrektorem placówki został Jan Flura. W różnych okresach działały w nim takie kółka, jak: matematyczne, polonistyczne, wiedzy o regionie, literackie, recytatorskie, esperanto, klub miłośników teatru, towarzystwo kultury teatralnej, kółko elektroniczne, audiowizualne, elektrotechniczne, praktyczno-techniczne, mikrokomputerowe, radiowo-telewizyjne, fotograficzne, plastyczne, dekoracyjne, turystyczne, taneczne, strzeleckie, pływackie, siatkówki, sekcja lekkoatletyczna chłopców. W 1993 roku OPP 2 zostało włączone do OPP 3, gdzie funkcję dyrektora pełniła Krystyna Borgieł.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3

We wrześniu 1979 roku w południowej części Czechowic-Dziedzic powstało trzecie ognisko – Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3. Swą siedzibę placówka miała w Szkole Podstawowej Nr 3. Na zajęcia uczęszczała młodzież ze szkoły podstawowej oraz licealna z tego rejonu. W całym okresie działalności istniało 25 różnych kół zainteresowań, takich jak: wokalne, muzyczne (akordeonistów, instrumentalne, dzwonków, gitar klasycznych), sportowe (tenis stołowy, tenis ziemny, pływanie, gimnastyka artystyczna), turystyczne, teatralne, recytatorskie, filmowe, fotograficzne, plastyczne, hafciarskie, modelarskie, szachowe, komputerowe, matematyczne, języka angielskiego, gospodarstwa domowego, przyjaciół biblioteki, zespół pieśni i tańca, zespół taneczny. Dyrektorami placówki byli: Krystyna Borgieł (1979-1998) i Jarosław Gancarczyk (1998-2000). W roku 1993 do ogniska przyłączono OPP 2, a w 1998 kierownictwo przeniesiono do ZST. W następnym roku OPP poszerzyło rejon swojej działalności. Obejmował on: Zespół Szkół Technicznych, szkoły podstawowe nr 3, 4 i 6. W 2000 roku zostało ono połączone z OPP 1 i powstał ZESPÓŁ OGNISK PRACY POZASZKOLNEJ z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach. We wrześniu 2005 roku nazwa placówki została zmieniona na POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ „ART.”

OBECNA DZIAŁALNOŚĆ POPP „ART.”

Oferta zajęć POPP „ART.” obejmuje takie formy jak: plastyka, ceramika artystyczna, grafika komputerowa, grafika warsztatowa, rękodzieło artystyczne, taniec, mażoretki, gimnastyka artystyczna, zajęcia muzyczne, wokalne, sportowe, teatralne. Placówka skupia w swych kołach dzieci w wieku przedszkolnym, ze szkół podstawowych, jak również młodzież gimnazjalną i ze szkół ponadgimnazjalnych. Wychowankowie uświetniają swymi pracami i występami wiele imprez o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym.

POPP „ART.” jest organizatorem/współorganizatorem wielu imprez masowych realizowanych na terenie Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego. Cyklicznie organizujemy konkursy plastyczne, koncerty, przeglądy taneczne, muzyczne, zawody sportowe, warsztaty artystyczne.  Prowadzimy bogatą działalność wystawienniczą, organizujemy  wystawy pokonkursowe, poplenerowe, promujemy zdolnych wychowanków zajęć. Wychowankowie POPP „ART.” biorą udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych w środowiskach lokalnych – miejscowościach, gdzie prowadzone są zajęcia. Od kilku lat organizujemy duże imprezy o charakterze integracyjnym, gdzie spotykają się wychowankowie, nauczyciele, rodzice. Są to wernisaże wystaw plastycznych wychowanków – „Nasze pasje” i nauczycieli – „Wspólne przestrzenie”. Charakter integracyjny ma także program edukacyjny „Realizujemy nasze pasje. Uczymy się kreatywności”, w ramach którego organizowany jest koncert zespołów muzyczno-tanecznych i wernisaż prac plastycznych wychowanków.

Skip to content