Loading...

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”
z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach, ul. Traugutta 11, tel. 32 215 32 97, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni: Adam Korzuch (email: korzuch@infoic.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Podstawą przetwarzania są:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148);
• Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.);
• Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań ogniska pracy pozaszkolnej;
• Zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do
(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
– dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
– sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
– usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
– ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Korzuch, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach –Dziedzicach, ul. Traugutta 11 email: korzuch@infoic.pl

Skip to content