Zapraszamy serdecznie do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Pisankowy Zawrót Głowy” organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach -Dziedzicach i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie
Załącznik nr 2 – Regulamin

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PISANKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach

II. CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie uczestników konkursu tradycjami Wielkanocnymi.
2. Kształtowanie poszanowania wobec tradycji.
3. Zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kultury polskiej.
4. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, zdolności plastycznych, kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki.

III. TEMATY POMOCNICZE KONKURSU:
– z pisanką w tle,
– jajko symbolem…,
– jajko w tradycji,
– potrawy świąteczne,
– jajko 3D,
– jajko – świąteczna niespodzianka.

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Termin nadsyłania prac konkursowych do 6 kwietnia 2021r.
na adres mailowy: konkurs@popp-art.eu
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych:
• przedszkola
• klasy 1-3 szkół podstawowych
• klasy 4-6 szkół podstawowych
• klasy 7-8 szkół podstawowych
• szkoły średnie
3. Uczestnik Konkursu przedstawia jedną pracę, dopuszczalne prace indywidualne – nie zbiorowe.
4. Technika dowolna: malarstwo, grafika warsztatowa , grafika komputerowa, rysunek, małe formy przestrzenne/rzeźbiarskie, ceramika, techniki mieszane, fotografia itd.
5. Prace konkursowe należy sfotografować i przesłać zdjęcia drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@popp-art.eu
Organizatorzy proszą o nadsyłanie zdjęć w dobrej rozdzielczości, z bliska, na neutralnym tle, w formacie jpg. lub png.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne wyrażenie zgody na udział w konkursie przez rodzica / opiekuna i wysłanie jej drogą elektroniczną wraz z pracą. Treść zgody w załączniku nr 1.
7. Opis pracy: w temacie wiadomości mailowej – tytuł pracy
w treści wiadomości – imię i nazwisko autora, klasa, szkoła/placówka, adres mailowy
rodzica/opiekuna, telefon – do kontaktu.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów
w dniach 8-9.04.2021r. która przyzna nagrody i dyplomy.
2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku -Białej i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach.
3. Laureaci zostaną poinformowani o sposobie i terminie wręczania nagród.
4. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę techniczną jakość nadesłanych zdjęć.
5. Zdjęcia prac biorących udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatorów majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
4. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa Bielskiego, oraz na stronie POPP „ART.”: www.popp-art.eu i profilu Facebook placówki.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – Regulamin